Forretnings­betingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Gangsted Advokatfirma udfører for klienten, i det omfang de ikke måtte være fraveget ved anden aftale.

Gangsted Advokatfirma er et I/S.

OPDRAGET

Gangsted Advokatfirmas opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med klienten.

Gangsted Advokatfirma rådgiver ikke om skatte- og afgiftsmæssige forhold.

INSTRUKSER

Gangsted Advokatfirma rådgiver i overensstemmelse med klientens instrukser. Gangsted Advokatfirma er imidlertid berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivningen eller andre regler, f.eks. om “god advokatskik”.

KONFLIKTER

Gangsted Advokatfirma undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Gangsted Advokatfirma er afskåret fra at repræsentere klienten.

KREDITOPLYSNINGER

Gangsted Advokatfirma er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra eksempelvis kreditoplysningsbureauer eller kreditratings.

FORTROLIGHED

Gangsted Advokatfirma er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som Gangsted Advokatfirma modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Gangsted Advokatfirma oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder “hvidvaskningsregler”.

HONORAR

Med udgangspunkt i omfanget af den konkrete rådgivnings omfang og karakter fastsætter Gangsted Advokatfirma honoraret på baggrund af sagens økonomiske og principielle betydning for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden og det opnåede resultat. Gangsted Advokatfirma henleder særligt opmærksomheden på, at honorar i retssager som regel vil overstige de sagsomkostninger, retten tilkender ved en vundet sag.

Overfor erhvervsklienter afregner Gangsted Advokatfirma iht. registreret tid for ikke-juridiske medarbejdere (herunder sekretærer), samt for opfyldelse af compliance og hvidvaskundersøgelser i forbindelse med sagsoprettelser.

Gangsted Advokatfirma afregner som udgangspunkt a conto ved udgangen af hver måned og endeligt i forbindelse med sagens afslutning. Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

OPDRAGETS VARIGHED

Såvel klienten som Gangsted Advokatfirma kan til enhver tid ophæve samarbejdet. I det tilfælde hvor Gangsted Advokatfirma ophæver samarbejdet, vil det ske med respekt for de Advokatetiske Regler, som bestemmer, “at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Gangsted Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Gangsted Advokatfirmas ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.

Derudover gælder følgende begrænsninger i Gangsted Advokatfirmas ansvar:

 1. Gangsted Advokatfirmas ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 20 mio.
 2. Klienten kan alene rejse krav mod Gangsted Advokatfirma og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

Som danske advokater rådgiver Gangsted Advokatfirma alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Gangsted Advokatfirma, at klienten engagerer lokale advokater. Gangsted Advokatfirmas involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Gangsted Advokatfirma er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med Gangsted Advokatfirmas bistand.

Gangsted Advokatfirma rådgiver ikke om skatte- og afgiftsmæssige forhold.

ARKIVERING

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres.

MARKEDSFØRING

Gangsted Advokatfirma kan ved sin markedsføring henvise til, at Gangsted Advokatfirma har fungeret som advokat for klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt.

GÆLDENDE RET OG KLAGER

I tilfælde af utilfredshed med Gangsted Advokatfirmas rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige advokat eller Gangsted Advokatfirmas bestyrelsesformand.

Gangsted Advokatfirma er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over advokatens adfærd og/eller det beregnede salær for Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og Advokatnævnet har følgende adresse:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Den europæiske platform for online tvistbillæggelse (OTB-platformen) har følgende link:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA

Eventuelle tvister om Gangsted Advokatfirma rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

SÆRLIGT OM INDSKUD PÅ ADVOKATERS KLIENTBANKKONTI

Begrænsning af dækning af indskud.

 • Dækning af klienters indskud på klientkonti er pr. 1. juni 2015 begrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut.
 • Indskud, der er indsat på en klientkonto inden den 1. juni 2015 bevarer deres nuværende dækning, indtil indskuddene kan udbetales til den berettigede. Det er en betingelse, at indskuddene er indbetalt før tidspunktet for lovens ikrafttræden. Bestemmelsen er kun relevant i de tilfælde, hvor indskuddene ikke kan udbetales eller overføres til den endeligt berettigede.
 • Indskud, der er indskudt på en klientbankkonto den 1. juni 2015 eller senere, er således ikke fuldt ud dækket, men alene dækket efter de almindelige regler om dækning op til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut.

Uanset ovenstående er en række særlige indskud dækket:

 • Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom (privates boliger) med indtil EUR 10 mio. i indtil 12 måneder fra indsættelse af beløbet.
 • Indskud med et særligt socialt formål i henhold til lov med indtil EUR 150.000 pr. indskyder i indtil 6 måneder fra indsættelse af beløbet.
 • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse med indtil EUR 150.000 pr. indskyder i indtil 6 måneder fra indsættelse af beløbet.
 • Pensionsopsparingskonti i henhold til lov dækkes fuldt ud.
 • En klient (både juridiske og ikke-juridiske personer) med indskud i samme pengeinstitut (Jyske Bank A/S) som Gangsteds klientbankkonti vil ikke opnå dobbeltdækning.
 • Det er vigtigt, at klienten er opmærksom på, om Gangsteds og klienten benytter samme pengeinstitut (Jyske Bank A/S).

Gangsted beder klienten oplyse, hvis denne benytter samme pengeinstitut som Gangsted og i givet fald, hvor stort et indestående klienten har i pengeinstituttet for at klarlægge dækningsomfanget i henhold til de nye regler.

SÆRLIGT OM FORRENTNING AF INDSKUD PÅ ADVOKATERS KLIENTBANKKONTI, HERUNDER NEGATIVE RENTER

Gangsted Advokatfirma har truffet følgende særlige aftale om forrentning af indskud på klientbankkonti i overensstemmelse med klientkontovedtægten § 11, der kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/149

Såfremt der sker positiv rentetilskrivning på klientbankkonti, afregnes renter overfor klienten, hvis der er et samlet tilsvar overfor denne på over kr. 200.000, der indestår i mere end 20 dage. Afregning sker dog alene, hvis rentebeløbet overstiger kr. 500, og i så fald, tilskrives klienten den til enhver tid værende rente på klientkontoen. Renterne tilskrives løbende hver den sidste hverdag i måneden.

Såfremt der sker negativ rentetilskrivning på klientbankkonti er Gangsted Advokatfirma ikke forpligtet til at afholde de med klientbankkonti forbundne udgifter i form af negative renter, og sådanne udgifter vil blive opgjort og omkostningen viderefaktureret til klienten. Negative renter opgøres og afregnes overfor klienten, hvis der er et samlet tilsvar på over kr. 10.000 kr, der indestår i mere end 14 dage. Den til enhver tid værende negative rente tilskrives klientkontoen. Renterne tilskrives løbende hver den sidste hverdag i måneden.

Gangsted Advokatfirma, 4. juli 2023